Πρακτική Άσκηση σε Ινστιτούτα της ΕΕ. Tι κερδίζεις

Ωφέλη από την Πρακτική Άσκηση σε Ινστιτούτα της ΕΕ

Της Αθανασίας Κωνσταντίνου

Οι νέοι απόφοιτοι κάνοντας Πρακτική Εξάσκηση (Traineeship) σε οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από εργασιακή πείρα, νέες γνωριμίες, κερδίζουν και άλλα πολλά χρήσιμα και εποικοδομητικά για την μελλοντική τους καριέρα, εφόδια!

 ‘‘Δουλεύοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτάς ένα «δυνατό χαρτί» για το βιογραφικό σου σημείωμα’’

Για τους νεαρούς απόφοιτους αυτή η μοναδική στο είδος της εμπειρία να εργαστούν σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο τους δίνει μια γενικότερη εικόνα για τις λειτουργίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός αυτού, τους δίνεται η ευκαιρία να συμβάλλουν και οι ίδιοι στο ευρωπαϊκό ιδεώδες, να γίνουν μέρος του και να εργαστούν για τη βελτίωση του.

Οι ασκούμενοι (trainees) έχουν την ευκαιρία να εργαστούν μέσα σε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό, πολύγλωσσο και πολυεθνικό όπου οι εργαζόμενοι εκεί συνυπάρχουν με αμοιβαία κατανόηση, εμπιστοσύνη και ανεκτικότητα προς το διαφορετικό.

Μέσα από την εμπειρία αυτή δίνεται επίσης η δυνατότητα στους νέους να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές αλλά και γλωσσικές τους ικανότητες καθώς και η ευκαιρία να βελτιωθούν ως προσωπικότητες.

Επίσης,  αυτή η ευκαιρία δίνει τη δυνατότητα στους ασκούμενους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω σε ευρωπαϊκά, διεθνή και εξωτερικής πολιτικής θέματα.

Σημαντικό να αναφερθεί είναι το ότι οι trainees επωφελούνται σε μηνιαία βάση με μισθό και άλλες παροχές.


Η εμπειρία που θα αποκομίσει κάποιος από την Πρακτική Άσκηση σε Όργανο της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει ένα γερό θεμέλιο λίθο για την Καριέρα του.. και πιθανόν και το εισιτήριο για μια Μόνιμη Θέση Εργασίας στα Ευρωπαϊκά Όργανα!

Bρείτε Όλες τις Ευκαιρίες για Πρακτική Άσκηση στο:

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_el.htm

Για πληροφορίες σχετικά με τις Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: www.eu-careers.eu

e- mail: eucareers.ucy@gmail.com

Facebook: EU Careers – Cyprus

Twitter: @eucareerscy

Comments