Εκπαιδευτές Νεολαίας (Youth Trainers) στην Κύπρο

Εκπαιδευτές Νεολαίας στην Κύπρο_Έρευνα Άννα Δαλώση_Youth Trainers in Cyprus_Research Anna Dalosi

Η διατριβή με τίτλο "Το προφίλ των Εκπαιδευτών Νεολαίας στην Κύπρο" πραγματοποιήθηκε στο στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος "Διοίκηση Επιχειρήσεων" του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης.H Άννα Δαλώση επέλεξε την Εκπαίδευση Νεολαίας (Youth Training) ως θέμα της έρευνάς της.Η έρευνα παρουσιάστηκε στο 2ο Συνέδριο της Κοινοπολιτείας σχετικά με την Εργασία με τη Νεολαία (2nd Commonwealth Conference on Youth Work) στην Πρετόρια της Ν. Αφρικής, 8-10 Μαρτίου 2016.

Η εργασία αυτή ξεκίνησε από μία έντονη ανάγκη διερεύνησης θεμάτων εκπαίδευσης και ανθρώπινου δυναμικού.

Η εκπαίδευση για τη νεολαία διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία καθώς στηρίζει την κοινωνική συνοχή και την ενεργό πολιτότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοώντας την κινητικότητα και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη Νεολαία “Erasmus+/ Youth in Action” βρίσκεται (λειτουργικά και ηλικιακά) ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και στην απασχόληση και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό κρίκο ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους. Η ευθύνη για αυτή τη μετάβαση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των Εκπαιδευτών Νεολαίας, μία κατηγορία εκπαιδευτών άγνωστη στο ευρύ κοινό η οποία δεν είχε ερευνηθεί μέχρι τώρα.

Ο κύριος σκοπός αυτής της διατριβής ήταν να απεικονίσει το προφίλ των Εκπαιδευτών Νεολαίας στην Κύπρο.Η έρευνα διεξήχθη στις αρχές του 2015.

Εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των Εκπαιδευτών Νεολαίας, διερευνήθηκαν τα θέματα στα οποία ειδικεύονται, οι μεθόδοι μη- τυπικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν και οι δεξιότητες που προωθούν για τους εκπαιδευόμενους. Επιπλέον, οι Εκπαιδευτές Νεολαίας κλήθηκαν να αυτό-αξιολογήσουν τις ικανότητές τους και να μοιραστούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίησή τους από το ρόλο τους. Μετά τη διερεύνηση των παραπάνω παραγόντων, προχωρήσαμε στη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Νεολαίας και την ποιότητα της Εκπαίδευσης Νεολαίας στην Κύπρο με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας.

Θεωρούμε απαραίτητη την προώθηση της αναγνώριση της εργασίας με τη νεολαία (youth work), της εκπαίδευσης νεολαίας (youth training) και του πιστοποιητικού μη- τυπικής μάθησης Youthpass μέσω μίας εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία. Επιπλέον, θεωρούμε σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη νεολαία.

Χρησιμότητα της έρευνας

Δεδομένης της απουσίας ανάλογης προσπάθειας, θεωρούμε ότι η διερεύνηση του προφίλ των Εκπαιδευτών Νεολαίας είναι απολύτως απαραίτητη:

- Στο σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Νεολαίας.

- Στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους με έμφαση σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και επιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κλειδιών και στη διαπολιτισμική κατανόηση.

- Στο σχεδιασμό δράσεων αναγνώρισης της μη τυπικής Μάθησης, της εργασίας με τη Νεολαία, του πιστοποιητικού YOUTHPASS και του έργου των Εκπαιδευτών Νεολαίας.

- Στο σχεδιασμό Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

- Ως βάση για περαιτέρω έρευνα σε θέματα Εκπαίδευσης Νεολαίας.

Συμπερασματικά

Οι εκπαιδευτές νεολαίας που ζουν στην Κύπρο:

- Αφοσιώνονται στην εκπαίδευση νεολαίας ενώ εργάζονται σε άλλα επαγγέλματα.

- Κινητοποιούνται από ένα αίσθημα αλτρουισμού και από γνήσιο ενδιαφέρον για τους νέους και δίνουν μεγάλη έμφαση στην προσφορά τους προς αυτούς.

- Δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη συνεργασία.

- Εκτιμούν τη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης νεολαίας.

- Κινητοποιούνται από τον κοινωνικό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και από την πρωτοτυπία των μεθόδων μη- τυπικής μάθησης.

- Φροντίζουν οι ίδιοι να επιμορφώνονται στο αντικείμενό τους.

- Χρησιμοποιούν μεγάλο εύρος τεχνικών μη- τυπικής μάθησης.

- Προωθούν σημαντικές δεξιότητες για τους εκπαιδευόμενους.

- Αντλούν σημαντική επαγγελματική ικανοποίηση από το ρόλο τους (παρότι οι οικονομικές απολαβές τους είναι χαμηλές και συχνά ανύπαρκτες).

Προτάσεις

- Αναγνώριση της Εκπαίδευσης Νεολαίας (Υouth Τraining) και της εργασίας με τη νεολαία (Υouth Work).

- Αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη- τυπικής μάθησης (Non- formal Education).

- Αναγνώριση του πιστοποιητικού μη- τυπικής μάθησης YOUTHPASS.

- Προσαρμογή της εκπαίδευσης νεολαίας στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

- Αναγνώριση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών.

- Διαμόρφωση ενός συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους εκπαιδευτές νεολαίας.

- Διασφάλιση ποιότητας.

- Δια-τομεακή συνεργασία.

Ευχαριστίες

Ευχαριστώ θερμά το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και ιδιαίτερα την Ομάδα Εκπαιδευτών που συμμετείχε στην έρευνα.

Ευχαριστώ επίσης όλους τους Εκπαιδευτές Νεολαίας που συνέβαλαν σε αυτή τη μελέτη και μοιράστηκαν πληροφορίες και απόψεις για τη δουλειά τους.

Μπορείτε να κατεβάσετε (download) την περίληψη της έρευνας) ως .pdf αρχείο στο κάτω μέρος της σελίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη συγγραφέα.