Δεξιότητες Κλειδιά

Στην ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, όπου όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων εξαρτώνται από τη γνώση και την παραγωγή νέας γνώσης, αναγνωρίζεται πως κύριοι πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποι. Κι αυτό που μετράει εδώ είναι η ικανότητα των ανθρώπων να παράγουν γνώση και αυτή τη γνώση να την αξιοποιούν αποτελεσματικά και έξυπνα σε ένα πλαίσιο που διαρκώς αλλάζει. Η διαρκής εξέλιξη και αλλαγή των συνθηκών ζωής σε όλα τα επίπεδα (προσωπικό, κοινωνικό, επαγγελματικό) είναι το κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η σημασία των «δεξιοτήτων- κλειδιών». Οι δεξιότητες- κλειδιά βοηθούν στην επιτυχή αντιμετώπιση σημαντικών, ποικίλων και άγνωστων καταστάσεων. Δεξιότητες- κλειδιά είναι οι δεξιότητες που έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι για την προσωπική ανάπτυξή τους, την κοινωνική ενσωμάτωσή τους, την ενεργό δράση τους ως πολίτες και την ικανότητά τους για απασχόληση. Οι δεξιότητες- κλειδιά εξασκούνται αλλά και απαιτούνται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Στην αγορά εργασίας, οι δεξιότητες αυτές εξασφαλίζουν στο άτομο Απασχολησιμότητα. Απασχολησιμότητα είναι η ικανότητα ενός ατόμου να βρει ή να διατηρήσει μία θέση εργασίας σε ένα δεδομένο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Η απασχολησιμότητα αφορά την καταλληλότητα των προσόντων σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας προκειμένου το άτομο να μπορεί να βρει ή/ και να διατηρήσει μία θέση εργασίας υπό κανονικές συνθήκες και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η απασχολησιμότητα ενός ατόμου εξετάζεται έμμεσα με βάση προαποφασισμένους δείκτες (π.χ. προσόντα, εμπειρία, κινητικότητα, προτάσεις απασχόλησης).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο αναφοράς από οκτώ θεμελιώδεις δεξιότητες- κλειδιά, εξίσου σημαντικές και αλληλοσυνδεόμενες για την προσωπική ανάπτυξη και την απασχόληση.

• Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα

Οι καλές γνώσεις και ικανότητες στη μητρική γλώσσα αποτελούν βασική προϋπόθεση της διαδικασίας μάθησης. Η γλώσσα δημιουργεί τη βάση για τη συλλογή πληροφοριών και το έρεισμα για την επικοινωνία με τρίτους, για τη συμμετοχή και την υπευθυνότητα.

• Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες

Σήμερα είναι πολύ σημαντική η πολυγλωσσία. Δημιουργεί δυνατότητες για ευρύτερες επαφές, για την βαθύτερη κατανόηση άλλων πολιτισμών, νοοτροπιών και συνθηκών διαβίωσης. Αποτελεί επίσης σημαντική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση σπουδών υψηλότερου επιπέδου καθώς και για μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

• Μαθηματική παιδεία και βασικές ικανότητες στις θετικές επιστήμες και τεχνολογίες

Οι επιστημονικές ικανότητες είναι σημαντικές για να μπορεί κανείς να αντιλαμβάνεται συσχετισμούς, αιτίες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ παραγόντων καθώς και για να μπορεί να αποκτά εμπειρίες κατανόησης του φυσικού περιβάλλοντος.

• Ψηφιακή παιδεία

Τα προσόντα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και μας χρειάζονται για να ζούμε και να εργαζόμαστε στην ψηφιακή εποχή με δυνατότητα διαχείρισης μεγάλων ροών πληροφοριών και αντιμετώπισης πολυσύνθετων προβλημάτων.

• Μεταγνωστικές δεξιότητες και ικανότητα μάθησης

Η δυνατότητα εκμάθησης και απόκτησης νέων γνώσεων καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών με προσαρμογή τους σε διαφορετικές καταστάσεις. Πρόκειται επίσης για τα κίνητρα και την αυτοπεποίθηση.

• Κοινωνική ευθύνη και ευθύνη των πολιτών

Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων για την επαφή και συνεργασία με άλλα άτομα. Η επικοινωνιακή ικανότητα είναι πολύ σημαντική ικανότητα στον εργασιακό και κοινωνικό βίο που χαρακτηρίζει μία κοινωνία της γνώσης. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης τη διαπολιτισμική κατανόηση.

• Πρωτοβουλία κι Επιχειρηματικότητα

Η ενεργή στάση απέναντι στα πράγματα, η δημιουργικότητα και η καινοτομία, η μετατροπή της θεωρίας σε πράξη, η τόλμη για ανάληψη ρίσκου, η διαχείριση έργου (project management) κ.ο.κ.

• Πολιτισμική Συνείδηση & Έκφραση

Εκτίμηση των διαφόρων μορφών έκφρασης της πολιτιστικής παράδοσης, όπως η μουσική, η τέχνη, η λογοτεχνία και η γλώσσα. Η δημιουργική έκφραση με οποιαδήποτε μορφή τέχνης.