Πανόραμα Δεξιοτήτων / Skills Panorama

Πανόραμα Δεξιοτήτων

Skills Panorama

Πανόραμα Δεξιοτήτων στην ΕΕ_Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού_Άννα Δαλώση_Κύπρος
Skills Panorama in EU_Dalosi_Careers Advisor

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς (όπως αναθεωρήθηκε το 2018) καθορίζει οκτώ βασικές ικανότητες:

—ικανότητα γραμματισμού,

—πολυγλωσσική ικανότητα,

—μαθηματική ικανότητα και ικανότητα στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία και τη μηχανική,

—ψηφιακή ικανότητα,

—προσωπική, κοινωνική και μεταγνωστική ικανότητα,

—ικανότητα του πολίτη,

—ικανότητα του επιχειρείν,

—ικανότητα πολιτιστικής επίγνωσης και έκφρασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκαινιάσει το 2012 το Πανόραμα Δεξιοτήτων ΕΕ, ένα δικτυακό τόπο που παρουσιάζονται ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες και την προσφορά δεξιοτήτων.

Το Πανόραμα Δεξιοτήτων αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών με στόχο τον εντοπισμό των επαγγελμάτων που εμφανίζουν υψηλό αριθμό κενών θέσεων εργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας. Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες ανά τομέα, ανά επάγγελμα και ανά χώρα.

Το Πανόραμα Δεξιοτήτων δείχνει ότι τα επαγγέλματα με τις περισσότερες κενές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι εκείνα του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα πωλήσεων. Άλλες ελλείψεις αφορούν βιολόγους, φαρμακοποιούς, ιατρούς και συναφή επιστημονικά επαγγέλματα, νοσηλευτές, επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και μηχανικούς.

Αυτή η αρχική εκδοχή του πανοράματος απευθύνεται κυρίως σε υπεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικής, ερευνητές, υπηρεσίες διαμεσολάβησης και επαγγελματίες. Το πανόραμα θα εμπλουτισθεί ώστε να μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που αναζητούν εργασία, τους εργαζόμενους και τους φοιτητές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τη σταδιοδρομία τους.

Στο Πανόραμα Δεξιοτήτων οι δεξιότητες παρουσιάζονται σε 5 μεγάλες ομάδες:

  • Ψηφιακή Δεξιότητα

  • Επιχειρηματική Πρωτοβουλία

  • Δεξιότητες Περιβαλλοντικής Επίγνωσης

  • Γραμματισμός και Αλφαβητισμός

  • Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά

Προκειμένου να συγκρίνεται αυτές τις κατηγορίες με τις 8 ομάδες δεξιοτήτων- κλειδιών που προωθούνταν από τη μέχρι τώρα ευρωπαϊκή πολιτική για τη δια βίου Μάθηση πατήστε εδώ

The EU Reference Framework (revised in 2018) sets out eight key competences:

— Literacy competence,

— Multilingual competence,

— Mathematical competence and competence in science, technology and engineering,

— Digital competence,

— Personal, social and learning to learn competence,

— Citizenship competence,

— Entrepreneurship competence,

— Cultural awareness and expression competence.

On 2012 the European Commission had officially launched the EU Skills Panorama, a website presenting quantitative and qualitative information on short- and medium-term skills needs, skills supply, and skills mismatches. The Panorama, drawing on data and forecasts compiled at EU and Member State level, will highlight the fastest growing occupations as well as the top 'bottleneck' occupations with high numbers of unfilled vacancies. Currently, there are around 2 million job vacancies across the EU despite high levels of unemployment. The website contains detailed information sector by sector, profession by profession, and country by country.

The Panorama is part of the follow-up to the Commission's recently published 'Rethinking Education' strategy which encourages Member States to take immediate action to ensure that young people develop the skills and competences needed by the labour market and to achieve their targets for growth and jobs.

The Panorama also includes:

- Analytical highlights focusing on occupational trends as well as on specific sectors or on transversal skills. They analyse trends in the top growth occupations, and on the top 'in demand' occupations. They also present forecasts at sector level and specific skill needs and mismatches.

- An inventory of existing information sources at national, European, or international level. This allows users to have easy access to previously dispersed information.

The Panorama complements other EU tools such as the European Vacancy Monitor, employer surveys and the European Sector Skills Councils. It completes practical information such as the Europass CV. The Skills Panorama will be further developed and updated with the support of Member States and various partner organisations.

For more information press here

In the Skills Panorama, skills are divided into 5 major categories:

  • Digital competences in the general population

  • Entrepreneurial initiative

  • Environmental awareness

  • Literacy and numeracy

  • STEM (science, technology, engineering or mathematics) Skills