Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η συμπλήρωση μίας σειράς από τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού βοηθά το Σύμβουλο να συνδυάσει τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις αξίες και τις ικανότητες του ατόμου με τομείς εργασίας και επαγγέλματα. Η σειρά που έχουμε επιλέξει αποτελείται από 3 ερωτηματολόγια και 8 τεστ ικανοτήτων τα οποία σταθμίστηκαν (δοκιμάστηκαν και προσαρμόστηκαν) ώστε να είναι έγκυρα και αξιόπιστα για τους σκοπούς του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Χρησιμοποιούμε τεστ που απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 14- 18 και τεστ που απευθύνονται σε ενήλικες.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

(160 ερωτήματα, 30’ χρόνος συμπλήρωσης)

Προσωπικότητας

(80 ερωτήματα, 20’ χρόνος συμπλήρωσης)

Αξιών

(40 ερωτήματα, 15’ χρόνος συμπλήρωσης)

ΤΕΣΤ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

2 Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού

Κατανόησης Κειμένου:

Αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης γραπτών πληροφοριών με σκοπό την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων. (25 ερωτήματα, 15’ χρόνος συμπλήρωσης)

Συσχετισμού Εννοιών:

Αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης της σχέσης μεταξύ λέξεων και εννοιών με σκοπό τον εντοπισμό λογικών συσχετισμών (15 ερωτήματα, 6’ χρόνος συμπλήρωσης).

2 Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού

Αριθμητικών Προβλημάτων:

αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης και χρήσης αριθμητικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων (15 ερωτήματα, 15’ χρόνος συμπλήρωσης)

Αριθμητικών Ακολουθιών:

αξιολογεί την ικανότητα αναγνώρισης των σχέσεων μεταξύ αριθμών που εμφανίζονται σε μία σειρά-ακολουθία (15 ερωτήματα, 10’ χρόνος συμπλήρωσης)

1 Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού

Αξιολογεί την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς, όταν οι πληροφορίες που έχει είναι αφηρημένες, υπό τη μορφή διαγραμμάτων (20 ερωτήματα, 12’ χρόνος συμπλήρωσης)

ΤΕΣΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Ελέγχου Δεδομένων:

αξιολογεί την ικανότητα κάποιου να ελέγχει με ταχύτητα και ακρίβεια πληροφορίες που του παρουσιάζονται και να εντοπίζει τυχόν λάθη στην αντιγραφή ή τη μεταφορά των πληροφοριών αυτών (35 ερωτήματα, 10’ χρόνος συμπλήρωσης)

Αντίληψης Διαστάσεων:

αξιολογεί την ικανότητα κάποιου να εντοπίζει τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε σχήματα που εμφανίζονται με διαφορετική μορφή, δηλαδή, σε μορφή σχεδίου ή στην τελική τρισδιάστατη μορφή τους (20 ερωτήματα, 10’ χρόνος συμπλήρωσης)

Μηχανικής Αντίληψης:

αξιολογεί την ικανότητα να κατανοεί κανείς βασικές αρχές μηχανικής και τους νόμους της φύσης και να εφαρμόζει την ικανότητα αυτή σε μηχανισμούς, όπως τροχαλίες, γρανάζια και μοχλούς (13 ερωτήματα, 8’ χρόνος συμπλήρωσης).

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά τη συμπλήρωση όλων των ερωτηματολογίων και τεστ, ο Σύμβουλος προχωρά στη συνδυαστική έκθεση όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα σε σχέση με:

· τους τομείς επαγγελματικού ενδιαφέροντος

· την επίδοση στα τεστ ικανοτήτων

· τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

· τις αξίες

Τέλος, η έκθεση περιλαμβάνει μία πέμπτη ενότητα όπου όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με βάση τους τομείς επαγγελμάτων που ενδιαφέρουν περισσότερο το συγκεκριμένο άτομο.

Μέσω της διερεύνησης 32 τομέων επαγγελματικών ενδιαφερόντων, 15 χαρακτηριστικών προσωπικότητας, 6 ικανοτήτων και 8 αξιών αναλύονται σε βάθος διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας του ατόμου. Οι πολύτιμες πληροφορίες που συγκεντρώνονται συνδυάζονται στο τέλος με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουν το άτομο να προσανατολιστεί σε συγκεκριμένες και ταιριαστές για εκείνο κατευθύνεις.

Για να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα ερωτηματολόγια και τεστ καθώς και δείγμα της συνδυαστικής έκθεσης αποτελεσμάτων επικοινωνήστε μαζί μας